Inspraakreactie Fietsparkeren

De gemeente heeft plannen voor het verbeteren van het parkeren van fietsen, ook in een deel van wijk Welgelegen.  Die plannen vindt u hier: www.haarlem.nl/werkgroep-fiets/

De wijkraad reageert op de plannen met de volgende inspraakreactie:

 

Aan: Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken Dhr. Kool, Antwoordnummer 238 2000 VC Haarlem

Haarlem, 3 oktober 2015

Betreft Fietsparkeren, Voorstel Grote Houtstraat en omgeving – Inspraakreactie Uw Kenmerk: GOB/2015/373048 Brief dd. 17 september 2015

 

Geachte Heer Kool,

Wijkraad Welgelegen reageert bij deze op de voorstellen die worden gedaan in de Bewonersbrief dd. 17 september 2015, inzake het Fietsparkeren (uw kenmerk GOB/2015/373048) betreffende Grote Houtstraat en omgeving.
Bij de inloopavond bleek dat de beschikbare tekeningen die de gemeente aanleverde, dezelfde zijn die we al eerder ontvingen op de wijkraadsvergadering van 31 augustus 2015. Die zijn niet voorzien van maatvoering waardoor geen duidelijk beeld of inschatting te maken is.

De aangedragen voorstellen voor fietsenrekken op het Houtplein zijn zonder overleg met Wijkraad Welgelegen tot stand gekomen. Jarenlang is er al met een grote groep deskundigen gewerkt aan de Gebiedsvisie en Herinrichtingsplannen voor het Houtplein en omgeving. Een van de uitgangspunten was om de zuidelijke entree van Haarlem te verfraaien en verdere verrommeling en verloedering van het Houtplein en omgeving tegen te gaan. Wij zijn dan ook opgelucht dat de voorstellen om het Rijksmonument Grote Houtbrug in te richten als fietsenstalling zijn geschrapt! Echter, ervaring leert dat er wel goed en duidelijk zal moeten worden opgetreden door “Handhaving” en dat er een heel goed en dichtbij alternatief moet zijn waar het werkelijke probleem zich voordoet, nl. op de Grote Houtstraat vooral in het weekend.

Met het oogmerk het Houtplein niet verder te laten verrommelen, vallen de voorstellen met nog meer verspreid opgestelde fietsenrekken en ten koste van het opgeven van laad- en losplaatsen (of parkeervakken) op het Houtplein niet goed.

De voorstellen stuiten op de volgende bezwaren.

  • –  De voorstellen van nog meer fietsenrekken op het Houtplein en het opheffen van laad-en losplaatsen of parkeerplaatsen druisen in tegen de Gebiedsvisie enHerinrichtingsplannen voor het Houtplein e.o.
  • –  De laad en losplaatsen t/o Houtplein ING mogen niet verdwijnen ten behoeve vanfietsenrekken. De laad en losplaatsen zijn in het belang van de aanwezige ondernemers.
 

– Met de positie van de voorgestelde fietsenrekken wordt vrijwel zeker de doorgang/doorstroming van voetgangers nabij de ingang van restaurant Napoli en ING geblokkeerd. En door de situering van het ene blok bij het dubbele fietsenrek ontstaat een gevaarlijke situatie bij het stallen of ophalen een fiets, omdat de fietser direct op de rijbaan staat waar eveneens auto’s en bussen langs rijden. De fietser komt dan direct in conflict met het gemotoriseerd verkeer op de rijweg.

Suggesties:

  1. De huidige fietsenrekken bij de ABN op het Houtplein aan de Houtpleinkant betreffen een voorlopige situatie, tot de herinrichting van het Houtplein wordt gerealiseerd. Daarin zijn deze fietsenrekken niet opgenomen. Aan de Baanzijde van de ABN kunnen nog een aantal rekken worden geplaatst. Slechts de helft van de gevel aan de zijkant is nu voorzien van fietsenrekken. De doorgang van Houtplein naar de Baan wordt hierdoor niet belemmerd.

2. Verbeter de verwijzing naar de openbare fietsenstalling aan de Tempeliersstraat. Weinigen weten dat daar een openbare stalling is. Nergens staan borden die naar deze stalling verwijzen.

3.Verruim de openingstijden van de openbare fietsenstalling in de Tempeliersstraat, eerder open ’s morgens en later open ’s avonds. Sluit aan bij de vertrektijden van mensen die met de bus ’s ochtends naar hun werk gaan. En ’s avonds bij de tijden van het uitgaande publiek.

4. Onderzoek de mogelijkheid van het plaatsen van fietsen in de Houtplein- Parkeergarage.

5. Onderzoek de mogelijkheid van het plaatsen van fietsen in de leegstaande ruimte van de Provincie rechts van de hoofdingang van het provinciekantoor.

6. Op de hoek bij restaurant Parck is het iedere dag met gestalde fietsen een rommeltje. Onderzoek verbetermogelijkheden (bijv. verwijs naar de openbare fietsenstalling in de Tempeliersstraat).

7. Met betrekking tot de fietsenrekken in de Grote Houtstraat maken wij de volgende opmerkingen:

– In het voorgestelde plan komt er door het 90 graden draaien van de rekken een mogelijkheid tot passeren van de rekken (het is in de huidige situatie zeer lastig om de rijen geparkeerde fietsen te doorschrijden). Op zich lijkt dat een goed voorstel, echter onduidelijk blijft of er voldoende doorgangsbreedte voor voetgangers is de voorstellen. (voetgangers met kinderwagens en kinderen ernaast; rolstoelers met iemand ernaast; etc).

– Veel hinder van kriskras neergezette fietsen wordt ook ervaren net om de hoek van de Grote Houtstraat, aan de Gasthuisvestkant. Zet daar extra fietsenrekken op de plek van twee parkeerplaatsen.

Wij zijn zeer bereid om onze opmerkingen nader toe te lichten en willen graag betrokken zijn bij een verdere uitwerking van de plannen.

Hoogachtend,

Namens Wijkraad Welgelegen,
C.Gravesteijn,

Voorzitter