Projecten

Burenhulp

Vroeger kende de gemeente veel voorzieningen voor zorg en welzijn van de bevolking. Het sociaal- cultureel werk organiseerde bijvoorbeeld allerlei activiteiten waarin mensen contact met elkaar konden maken en gezinshulp had ook een signalerende en verwijzende functie voor allerlei problemen. Bij de terugtredende overheid wordt veel meer aan de mensen zelf overgelaten. Als je beschikt…lees verder »

Egelantier

De Egelantier aan de Gasthuisvest 47/47a betreft het voormalige Elisabeth Gasthuis aan de zuidrand van het centrum in Haarlem. Het gebouw dateert uit 1871, maar kent ook diverse bouwdelen uit latere periodes. Aan de achterzijde grenst het gebouw aan de openbare Egelantiertuin. Het pand is een Rijksmonument en is opgenomen in het Monumenten Register van…lees verder »

Buitenrustbruggen [AFGESLOTEN]

De renovatie van de Buitenrustbruggen is beslist noodzakelijk. Het is onvermijdelijk dat dit hinder voor wijkbewoners zal geven. De wijkraad houdt een vinger aan de pols en zal eventueel met de uitvoerder in overleg gaan om de hinder tot een minimum te beperken. ————————————————————————————– De renovatie van de Buitenrustbruggen wordt uitgevoerd door de firma DURA VERMEER.…lees verder »

Parkeren

Wat speelt er momenteel? Op woensdag 19 juli organiseert de gemeente Haarlem een referendum over het Programma Modernisering Parkeren. Dit zijn de 19 maatregelen die de diverse aspecten rondom het parkeren wijzigt. Dit beleid is door het College ter besluitvorming aan de gemeenteraad verzonden. Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad dit beleid vast. Hierna…lees verder »

Vredenburgh-Bellevue

Twee rijksmonumenten aan de Kleine Houtweg 113,  het huis Vredenburgh en daaraan verbonden de theekoepel Bellevue,  verkeren al jaren in deplorabele toestand. De wijkraad probeert mee te werken aan het behoud van deze zeer waardevolle oude panden. De wijkraad houdt vinger aan de pols.  ========== | 15 oktober 2015 Herstel rijksmonument in zicht (Haarlems Dagblad) | 8…lees verder »

Overleg met de gemeente

Regelmatig is er overleg tussen de gemeente en de wijkraad over actuele onderwerpen.   | 17 februari 2017 Moeten wijkraden inleveren (Haarlems Dagblad) | 11 oktober 2016 Verslag | 11 juli 2016 Verslag | 29 maart 2016 Verslag  | 15 december 2015 Verslag | 18 juni 2015  Is geen verslag van gemaakt | 12 maart 2015 Verslag | 25 november 2014 Verslag …lees verder »

Koffieochtenden

  Koffieochtenden worden gehouden op de 1e dinsdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden gedurende de schoolvakantie. Tijd: 10.30 tot 12.00 uur   Plaats: Hart-café ……………Kleine Houtweg 18 ……………Haarlem     | 20 januari 2015 1e koffieochtend in café van Hart  

Herinrichting oost-zijde Houtplein en Dreef

De provincie Noord-Holland heeft de provinciale huisvesting aan het Houtplein verbouwd en is bezig met de verbouwing aan de Dreef.  Ook gaat de provincie in het kader van de nieuwbouw nog herstelwerk uitvoeren aan de openbare ruimte grenzend aan de bouwplannen. In samenwerking met de gemeente is een ontwerp gemaakt. De provincie heeft aangegeven een extra…lees verder »

Hart

Cultureel centrum HART is gehuisvest in rijksmonument Kleine Houtweg 18 (voorheen Noord-Hollands Archief) en het achterdeel van de school Kleine Houtweg 24. De werkgroep “scholen” volgt de ontwikkelingen. Speciaal wordt gelet op: Behoud van het groen in de voortuin Gevolgen voor de leefomgeving: Geluid Verkeer Parkeren  ========== | 26 februari 2016 Omwonenden Hart doen beklag bij de…lees verder »

HKB-gebouw

Het HKB-gebouw maakt deel uit van een gebied voor herontwikkeling, het zogenaamde Aldi-terrein. Voor de informatie en bijlagen over het Alditerrein, zie: Bestemmingsplan ALDI-terrein)   In de Tempeliersstraat, op de hoek met de Van Eedenstraat staat het gebouw van de vroegere Haarlemse Kegelbond (HKB) nu ALDI-supermarkt. Dit is in een gebied dat al jaren deel uitmaakt…lees verder »

Dreefschool

De Dreefschool heeft twee locaties: aan de Dreef en aan de Kleine Houtweg. De werkgroep “scholen” heeft sinds jaren overleg met de gemeente en de school om de overlast voor de buurt binnen de perken te houden, en de leefbaarheid te behouden. Het gaat vooral om afspraken over verkeersveiligheid, geluidsoverlast, lichtoverlast, beveiliging e.d.  ========== |Website…lees verder »

Evenementen

In het Frederikspark en de Haarlemmerhout vinden jaarlijks evenementen plaats. De werkgroep GROEN houdt een vinger aan de pols. .. | 12 oktober 2015 Festivals eisen hun tol (Haarlems Dagblad) | 15 augustus 2015 Weer voetballen op de Koekamp (Haarlems Dagblad) | 9 juli 2015 Parksessies (Haarlems Dagblad) | Mei 2015 Mini enquête bevrijdingspop 2015 | 26 februari 2015 Advies…lees verder »

Haarlemmerhout

De Haarlemmerhout (HH), het oudste stadbos van Nederland en beschermd rijksmonument ligt deels in onze wijk (het Vlooienveld). De Adviescommissie Haarlemmerhout is ingesteld door de gemeente en inmiddels uitgebreid met het Frederikspark. Het werkterrein van deze adviescommissie omvat o.a. het beheer- en werkplan voor de HH en Frederikspark, en gevraagd en ongevraagd advies leveren aan…lees verder »

Frederikspark

Bijgewerkt: 4 december 2014

Bestemmingsplan ALDI-terrein

Het Bestemmingsplan ALDI-terrein, gelegen tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat (achter en naast het HKB-gebouw), is als “postzegelplan” losgemaakt van het veel grotere Bestemmingsplan Koninginnebuurt dat onlangs is vastgesteld na een jarenlange procedure.    ========== == | 2 juni 2016 Nieuwe kans bouwplan ALDI-terrein (Haarlems Dagblad) | 4 december 2015 Nieuw ontwerp kegelpaleis (Haarlems Dagblad) | 11 april…lees verder »

Verkeersintensiteit

Voortdurend punt van aandacht zijn de( hoofd)verkeersroutes door onze wijk. De verkeersintensiteit is, o.a. door het autoluw maken van de binnenstad, de afgelopen jaren onrustbarend toegenomen.  Dit geldt voor zowel auto- en vrachtverkeer als voor openbaar vervoer. Ook de metingen van fijnstof wordt gevolgd. De wijkraad bekijkt continu of er aanpassingen  mogelijk zijn om deze…lees verder »

Gebiedsvisie Houtplein

Ten aanzien van het beter afwikkelen van verkeersstromen van bussen, auto’s, fietsers en voetgangers is er op het Houtplein, en daar aan grenzend de Tempeliersstraat, nog veel te verbeteren. Hier wordt aan gewerkt in het kader van de Gebiedsvisie Houtplein, waarbij ook de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten van dit gebied worden verbeterd. Het Houtplein is…lees verder »

Bestemmingsplan Frederikspark

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken op 13 juni 2013 bekend dat de gemeenteraad van Haarlem op 6 juni 2013 het bestemmingsplan Frederikspark opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 februari 2013  over het vaststellingsbesluit van 16 februari 2012. Na…lees verder »

===========AFGESLOTEN PROJECTEN============

. .  

Ondergrondse vuilcontainers [AFGESLOTEN]

Medio 2015 krijgt het laatste deel van wijk Welgelegen ondergrondse containers. Met de komst van de ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken en grijze rolemmers van het trottoir en verbetert het straatbeeld. De wijkraad is in overleg met Spaarnelanden over de plaats van deze containers. Alle containers zijn geplaatst.   | 2 januari 2015 Ondergrondse vuilcontainers

Nieuwbouw Provinciehuis locatie Dreef [AFGESLOTEN]

Voor het laatste bouwnieuws kunt u terecht op de website van de provincie . Voorafgaand aan de uitvoering van de plannen is de werkgroep betrokken geweest bij de voorbereidingen. ========== | 27 april 2014 Voorlopigontwerp Dreef en Houtplein | Website met informatie van de Provincie ==========